c# – Thao tác với tập tin thư mục


 1. Create class “FileDirc” have some method
 • void AddDir():create folders as structure

 • void AddFile(): add 03 file to CSharp folders as

 • void WriteLog():  create and write xml file as

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>
<log>
<folder>
<size>123468 Bytes</size>
<content>3 Files, 5 Folders</content>
</folder>
</log>

 • void ViewCont ():

 • Using built in attribute make “ViewCont” only run on Debug mode

The anwser:
– Ran class

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml;
namespace XML
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      FinalTest01 obj = new FinalTest01();
      obj.AddDir();
      obj.AddFile();
      obj.WriteLog();
      obj.ViewCont();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

– Source class

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Diagnostics;
using System.Xml;

namespace XML
{
  class FinalTest01
  {
    string dir = @"FinalTest";
    long size = 0;
    long dirnumber = 0;
    long filenumber = 0;
    public FinalTest01()
    {
    }

    public void AddDir()
    {
      DirectoryInfo DirInfo = Directory.CreateDirectory("FinalTest");
      DirInfo.CreateSubdirectory("Datas");
      DirInfo.CreateSubdirectory("References");
      DirectoryInfo CodeDirInfo = DirInfo.CreateSubdirectory("Codes");
      CodeDirInfo.CreateSubdirectory("VB");
      CodeDirInfo.CreateSubdirectory("CSharp");
    }

    public void AddFile()
    {
      string CodeDirInfo = "FinalTest\\Codes";
      File.CreateText(CodeDirInfo + "\\CSharp\\Class01.cs").Close();
      File.CreateText(CodeDirInfo + "\\CSharp\\Class02.cs").Close();
      File.CreateText(CodeDirInfo + "\\CSharp\\Class03.cs").Close();

      TextWriter txtWrite = File.AppendText(CodeDirInfo + "\\CSharp\\Class03.cs");

		txtWrite.WriteLine("https://ngotuongdan.wordpress.com");
      for (int i = 0; i < 1024; i++)
      {
        txtWrite.WriteLine("Curent date is: " + DateTime.Now.ToString());
      }

      txtWrite.Flush();
      txtWrite.Close();
    }

    public void WriteLog()
    {
      GetContent();

      XmlTextWriter xmlWriter = new XmlTextWriter("log.xml", Encoding.Default);
      xmlWriter.Formatting = Formatting.Indented;
      xmlWriter.Indentation = 3;

      xmlWriter.WriteStartDocument();
      xmlWriter.WriteStartElement("log");
      xmlWriter.WriteStartElement("folder");
      xmlWriter.WriteElementString("size", size.ToString());
      xmlWriter.WriteElementString("content", filenumber + " files and " + dirnumber + " folders");
      xmlWriter.WriteEndElement();
      xmlWriter.WriteEndElement();
      xmlWriter.WriteEndDocument();

      xmlWriter.Flush();
      xmlWriter.Close();
    }

    [Conditional("DEBUG")]
    public void ViewCont()
    {
      GetContent();
      Console.WriteLine("Folder FinalTest is {0} bytes, contains {1} files and {2} folders !", size, filenumber, dirnumber);
    }

    private void GetContent()
    {
      string[] files = Directory.GetFiles(dir, "*.*", SearchOption.AllDirectories);
      FileInfo f;

      foreach (string var in files)
      {
        f = new FileInfo(var);
        if (f.Extension != "")
          size += f.Length;
      }

      dirnumber = Directory.GetDirectories(dir, "*.*", SearchOption.AllDirectories).Length;
      filenumber = files.Length;
    }
  }
}
Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s