Demo bulkcopy với ADO.NET


Trong phần này tôi demo khả năng sao chép nhanh dữ liệu hàng loạt với ADO.NET

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Security.Principal;

namespace BulkCopy
{
  public partial class Copy : Form
  {
    SqlConnection conn;
    SqlConnection DesConn;
    SqlBulkCopy bulk;
    public Copy()
    {
      InitializeComponent();
      conn = new SqlConnection("Server=.;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa;");
      DesConn = new SqlConnection("Server=.;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa;");

      conn.Open();
      DesConn.Open();

      bulk = new SqlBulkCopy(DesConn);
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Insert(0, "BulkCopy started " + DateTime.Now.ToString("HH - MM - ss"));
      // Perform an initial count on the destination table.
      SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * FROM Items", conn);

      SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

      bulk.DestinationTableName = "NewItems";
      bulk.WriteToServer(reader);

      reader.Close();

      listBox1.Items.Insert(0, "BulkCopy end " + DateTime.Now.ToString("HH - MM - ss"));
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlCommand comm = new SqlCommand("Delete NewItems", DesConn);
      comm.ExecuteNonQuery();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Insert(0, "Copy started " + DateTime.Now.ToString("HH - MM - ss"));

      // Perform an initial count on the destination table.
      SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * FROM Items", conn);

      SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

      SqlCommand comm = new SqlCommand("", DesConn);
      while (reader.Read())
      {
        comm.CommandText = "Insert into NewItems values(" + reader.GetValue(0).ToString() + ",'" + reader.GetValue(1).ToString() + "')";
        comm.ExecuteNonQuery();
      }

      reader.Close();

      listBox1.Items.Insert(0, "Copy end " + DateTime.Now.ToString("HH - MM - ss"));
    }

    private void Copy_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      WindowsIdentity user = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent();

      this.Text = user.Name;

      toolStripStatusLabel1.Text = user.Name;
    }
  }
}
Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s