Sử dụng builtin attribute và tạo attribute mới trong C#


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Reflection;

namespace ACS_Lab01
{
  class Program
  {
    DateTime date = DateTime.Now;

    /// <summary>
    /// Tach ham tu thu vien he thong
    /// </summary>
    /// <param name="c"></param>
    /// <param name="text">Noi dung hien thi</param>
    /// <param name="caption">Tieu de hop thoai</param>
    /// <param name="type">Kieu hop thoai</param>
    /// <returns></returns>
    [DllImport("User32.dll")]
    public static extern int MessageBox(int c, string text, string caption, int type);

    static void Main(string[] args)
    {
      Program objPro = new Program();
      objPro.add(3, 5);

      Console.WriteLine("*****************************************");
      // doc thong tin cac phuong thuc cua lop program
      MethodInfo[] methods = typeof(Program).GetMethods();
      object[] attributes = null;
      for (int i = 0, l = methods.GetLength(0); i < l; i++)
      {
        MethodInfo mi = methods[i];
        // chi lay ve cac custom attribute
        attributes = mi.GetCustomAttributes(true);
        foreach (Attribute attribute in attributes)
        {
          if (attribute is Author)
          {
            Console.WriteLine("Thong tin lien quan phuong thuc " + mi.Name);
            Author author = (Author)attribute;
            System.Console.WriteLine("Ten tac gia: {0} ,ghi chu: {1} , tao vao : {2}", author.FullName, author.Comment, author.CreateDate.ToShortDateString());
          }
        }
      }

      Console.ReadLine();
    }

    // [Obsolete("Do not use this method")]
    [Conditional("DEBUG")]
    public void add(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine("Ket qua: " + (a + b));

      MessageBox(0, "Ket qua: " + (a + b), "Thong tin", 0);
    }

    [Author("Nguyen Van Mit", "Very easy")]
    [Author("Tran Thi Chom Chom", "Sai giai thuat")]
    public int Add(int a, int b)
    {
      return a + b;
    }
  }
}

Author attribute

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ACS_Lab01
{
  /// <summary>
  /// 
  /// </summary>
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Method, AllowMultiple=true)]
  class Author: System.Attribute
  {
    /// <summary>
    /// Ham khoi tao su dung de cung cap thong tin cho cac thuoc tinh
    /// </summary>
    /// He ten tac gia
    /// Ngay tao ra
    public Author(string FullName, string Comment)
    {
      this.FullName = FullName;
      this.CreateDate = DateTime.Now;
      this.Comment = Comment;
    }

    private string _comment;
    /// <summary>
    /// Ghi chu
    /// </summary>
    public string Comment
    {
      get { return _comment; }
      set { _comment = value; }
    }


    private string _name;
    /// <summary>
    /// Ho ten tac gia
    /// </summary>
    public string FullName
    {
      get { return _name; }
      set { _name = value; }
    }

    private DateTime _create;
    /// <summary>
    /// Ngay toa ra
    /// </summary>
    public DateTime CreateDate
    {
      get { return _create; }
      set { _create = value; }
    }

  }
}

Nếu cần demo ban gửi mail cho tôi

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s