Sử dụng stored procedure trong jdbc


 

Cấu trúc dữ liệu

1 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Semester]') AND type in (N'U')) 2 DROP TABLE [dbo].[Semester] 3 GO 4 5 CREATE TABLE [dbo].[Semester]( 6 [id] [int] NOT NULL, 7 [name] [nvarchar](50) NULL, 8 CONSTRAINT [PK_Semester] PRIMARY KEY CLUSTERED 9 ( 10 [id] ASC 11 )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 12 ) ON [PRIMARY] 13 14 GO 15 16 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Subject]') AND type in (N'U')) 17 DROP TABLE [dbo].[Subject] 18 GO 19 20 CREATE TABLE [dbo].[Subject]( 21 [id] [int] NOT NULL, 22 [sem_id] [int] NOT NULL, 23 [name] [nvarchar](50) NULL, 24 [duration] [int] NULL, 25 CONSTRAINT [PK_Subject] PRIMARY KEY CLUSTERED 26 ( 27 [id] ASC, 28 [sem_id] ASC 29 )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 30 ) ON [PRIMARY] 31 32 GO

Tạo một storeprocedure như sau

1 CREATE PROCEDURE ListAll 2 @Sem_id int 3 AS 4 BEGIN 5 SELECT * From Subject where sem_id = @Sem_id 6 END 7 GO

Như vậy chúng ta sẽ có được một thủ tục tên là “ListAll”. Đoạn mã sau dùng để gọi thực thi thủ tục trên

1 public void jdbcSQLServer() { 2 try { 3 // dang ky driver 4 Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); 5 Connection conn; 6 // thiet lap ke noi 7 conn = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost;user=sa;password=sa;database=java;"); 8 // khoi tao loi goi thuc thi thu tuc 9 CallableStatement command = conn.prepareCall("{call ListAll (?)}"); 10 // cung cap gia tro cho bien 11 command.setInt(1, 1); 12 ResultSet result = command.executeQuery(); 13 // duyet ket qua 14 while (result.next()) { 15 System.out.print(result.getInt("id")); 16 System.out.println(" - " + result.getString("name")); 17 } 18 // dong ket noi 19 conn.close(); 20 } catch (Exception ex) { 21 ex.printStackTrace(); 22 } 23 }

Gọi thực thi đoạn mã trên chúng ta có kết quả sau

1 –  HTML
2 –  Java

====>>>> Bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu Transaction trên jdbc.

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s