Code nhỏ gởi email với java


Sử dụng thư viện mail của Java và tài khoản gmail để gởi thư điên.

1 package javamaildemo; 2 import java.util.Properties; 3 import java.util.logging.Level; 4 import java.util.logging.Logger; 5 import javax.mail.Authenticator; 6 import javax.mail.Folder; 7 import javax.mail.Message; 8 import javax.mail.PasswordAuthentication; 9 import javax.mail.Session; 10 import javax.mail.Store; 11 import javax.mail.Transport; 12 import javax.mail.internet.InternetAddress; 13 import javax.mail.internet.MimeMessage; 14 15 public class JavaMailDemo { 16 public static void main(String[] args) { 17 try { 18 // Authenticated and send mail 19 Properties props = System.getProperties(); 20 props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com"); 21 props.put("mail.smtp.port", "587"); 22 props.put("mail.transport.protocol", "smtp"); 23 props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true"); 24 props.put("mail.smtp.auth", "true"); 25 props.put("mail.debug", "true"); 26 27 Authenticator auth; 28 auth = new Authenticator() { 29 public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { 30 return new PasswordAuthentication("ngotuongdan04@gmail.com", "ngotuongdan"); 31 } 32 }; 33 34 Session session = Session.getInstance(props, auth); 35 Message msg = new MimeMessage(session); 36 37 msg.setFrom(new InternetAddress("ngotuongdan04@gmail.com")); 38 msg.setSubject("Java mail demo"); 39 msg.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress("ntdan@ctu.edu.vn")); 40 msg.setContent("<h1>Hello ! How are you ?</h1>", "text/html"); 41 42 Transport.send(msg); 43 44 /* check mail 45 46 props.put("mail.pop3.host", "pop.gmail.com"); 47 props.put("mail.pop3.starttls.enable", "true"); 48 props.put("mail.debug", "true"); 49 props.put("mail.transport.protocol", "pop3"); 50 props.put("mail.pop3.port", "995"); 51 52 Session session = Session.getInstance(props); 53 54 Store stored = session.getStore("pop3"); 55 stored.connect("pop.gmail.com",995,"ngotuongdan04@gmail.com", "ngotuongdan"); 56 Folder folder = stored.getDefaultFolder(); 57 folder.open(Folder.READ_ONLY); 58 System.out.print(folder.getMessageCount()); 59 */ 60 } catch (Exception ex) { 61 System.out.print(ex.toString()); 62 } 63 } 64 } 65

Cần phải tham chiếu thêm thư viện mail.jar vào ứng dụng.

Advertisements

4 thoughts on “Code nhỏ gởi email với java

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s