Sử dụng thư viện PhpMailer để gởi thư


 

Sử dụng thư việc PhpMailer để gởi thư. Chúng ta sử dụng tài khoản gmail để gởi thư.

Thư viện phpmailer download từ website sourceforge.net

1 $mail = new PHPMailer(true); 2 $mail->IsSMTP(); 3 try { 4 $mail->CharSet = "UTF-8"; 5 $mail->Host = "salomon.com"; 6 $mail->SMTPDebug = 1; 7 $mail->SMTPAuth = true; 8 $mail->SMTPSecure = "ssl"; 9 $mail->Host = "smtp.gmail.com"; 10 $mail->Port = 587; 11 $mail->Username = "ngotuongdan04"; 12 $mail->Password = "ngotuongdan"; 13 $mail->AddReplyTo('ntdan@ctu.edu.vn', 'Web master'); 14 $mail->AddAddress($email, "Web master"); 15 $mail->SetFrom('ntdan@ctu.edu.vn', 'Web master'); 16 $mail->AddReplyTo('ntdan@ctu.edu.vn', 'Web master'); 17 $mail->Subject = 'M?t kh?u m?i'; 18 $mail->AltBody = 'S? d?ng tr?nh duy?t tương ?ng!'; 19 $mail->Body = $newpass; 20 $mail->Send(); 21 } catch (phpmailerException $e) { 22 echo $e->errorMessage(); 23 } catch (Exception $e) { 24 echo $e->getMessage(); 25 } 26

Lưu ý thay thế tài khoản và mật khẩu mail của bạn

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s