Strut1_login_MultiLanguage_ValidateByJavaScript


Trang index.jsp
Snap 2015-08-26 at 16.47.37
Souce

<%@page import="java.util.Locale"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@taglib prefix="bean" uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title><bean:message key="HomeTitle"/></title>
  </head>
  <script type="text/javascript">
    function change(code)
    {
      document.getElementById('code').value = code;
      document.forms[0].submit();
    }
  </script>
  <body>
    <div align="center">
      <h1><bean:message key="SelectLanguage"/></h1>    
      <c:set var="cLang" scope="request"
          value="${requestScope.locale.language}}"/>
      <c:if test="${not empty param.code}">
        <c:set var="cLang" scope="request" value="${param.code}"/>
      </c:if>
      <c:if test="${not empty param.code}">
        <c:set value='<%= new Locale(request.getAttribute("cLang") + "")%>' 
            var="org.apache.struts.action.LOCALE" scope="session"/>
        <c:redirect url="login.jsp"/>
      </c:if>
      <form method="POST">
        <input type="hidden" id="code" name="code" value=""/>
        <img src="vn.svg.png" width="32px"
           onclick="change('vi');"/>
        <img src="us.svg.png" width="32px"
           onclick="change('en');"/>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

Chức năng chứng thực với giao diện tiếng Việt và tiếng anh
Snap 2015-08-26 at 16.51.25

Snap 2015-08-26 at 16.51.40

Source

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="html" uri="/WEB-INF/struts-html.tld" %>
<%@taglib prefix="bean" uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" %>
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
   href="http://codeproject.com/App_Themes/CodeProject/Css/Main.min.css">
<!DOCTYPE html>
<html:html>
  <html:link href="index.jsp">
    <bean:message key="HomeTitle"/>
  </html:link>
  <html:form action="/Login">
    <table>
      <tr>
        <td colspan="2">  
          <font color="red">
          <ol>
            <html:errors header="Errors"/>
          </ol>
          </font>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td><bean:message key="UserNameLabel"/></td>
        <td><html:text property="userName"/> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td><bean:message key="PasswordLabel"/></td>
        <td><html:text property="password"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td>
        <td><html:submit>
            <bean:message key="LoginKey"/>
          </html:submit>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </html:form>
</html:html>

Tạo thêm một số key cho resource file như sau
Snap 2015-08-26 at 16.54.59

Hiểu chỉnh lại actionForm của trang login như sau

package codes;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionMessage;

public class frmLogin extends org.apache.struts.action.ActionForm {
  
  private String userName;
  private String password;

  public frmLogin() {
    super();
    userName ="admin";
    password ="admin";
  }

  public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {
    ActionErrors errors = new ActionErrors();
    if (getUserName() == null || getUserName().length() < 1) {
      errors.add("username", new ActionMessage("username"));
    }
    if (getPassword() == null || getPassword().length() < 1) {
      errors.add("password", new ActionMessage("password"));
    }
    return errors;
  }

  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }
}

Chạy giao diện trang login.jsp và xóa rỗng 2 textfield, nhấn nút login chúng ta có như sau
Snap 2015-08-26 at 16.58.45

Snap 2015-08-26 at 16.59.01

Như vậy là căn bản chúng ta đã có thể thay đổi được giao diên (ngôn ngữ) với strut1x. Tuy nhiên, các cách kiểm tra này không hiệu quả khi phải gởi đi rồi nhận về lỗi thông báo. Phần tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra và thông báo với javascript

Strut1 cung cấp cho chúng ta co chế tạo action form động với lớp org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm.
Bổ sung thêm vào giữa thẻ trong file struts-config.xml nội dung sau để tạo form

<form-bean name="addForm" type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm">
      <form-property name="username" type="java.lang.String"/>
      <form-property name="password" type="java.lang.String"/>
    </form-bean>

Tiếp tục mở file validation.xml trong thư mục WEB_INF và thêm vào nội dung sau:

<formset>
    <form name="addForm">
      <field
        property="username"
        depends="required">
        <arg key="logonForm.username"/>
      </field>
      <field
        property="password"
        depends="required,mask">
        <arg key="logonForm.password"/>
        <var>
          <var-name>mask</var-name>
          <var-value>^[0-9a-zA-Z]*$</var-value>
        </var>
      </field>
    </form>
  </formset>

Đến đây, chúng ta sẽ tạo view với trang add.jsp như sau:

<%-- 
  Document  : add
  Created on : Aug 25, 2015, 3:08:26 PM
  Author   : ntdan
--%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="html" uri="/WEB-INF/struts-html.tld" %>
<%@taglib prefix="bean" uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
   href="http://codeproject.com/App_Themes/CodeProject/Css/Main.min.css">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Register!</h1>
    <html:form action="/AddAction" 
          onsubmit="validateAddForm(this);">
      <html:javascript formName="addForm"/>
      Username:<br/>
      <html:text property="username"/><br/>
      Password:<br/>
      <html:password property="password"/><br/>
      <html:submit><bean:message key="btnAdd"/> </html:submit>
    </html:form>
  </body>
</html>

Chạy trang add.jsp và xóa rỗng hai textfield và nhấn nút Thêm chúng ta co giao diện như sau;
Snap 2015-08-26 at 17.31.32

Snap 2015-08-26 at 17.31.42

Ok như vậy là chúng ta đã có thể kết hợp js để thông báo và khai thác tài nguyên để đa ngôn ngữ cho giao viện trang web trên nền strut1 rồi.

Để có thể hiểu rõ hơn có thể tham khảo mã nguồn ở đây hay trao đổi với tôi.
Mã nguồn ở đây

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s