Bài tập IXJ – Object/ Object List to XML File and XML File to Object/ Object List


Trong bài tập này chúng ta sẽ chuyển đổi qua lại giữa XML và List<Object>. Bài tập chuyển từ Object <-> XML

Ví dụ danh sách chứa các Emp như sau:

Emp emp = new Emp();
emp.setCode("A001");
emp.setName("Nguyen Van Mit");
emp.setAddress("Can Tho");
emp.setTel("+8499999999");

Emp emp1 = new Emp();
emp1.setCode("A002");
emp1.setName("Tran Van Cam");
emp1.setAddress("Can Tho");
emp1.setTel("+848888888");

List<Emp> emplist = new ArrayList<Emp>();
emplist.add(emp);
emplist.add(emp1);

Sẽ được chuyển thành file XML có nội dung như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<emplist>
  <emp code="A001">
    <address>Can Tho</address>
    <name>Nguyen Van Mit</name>
    <tel>+8499999999</tel>
  </emp>
  <emp code="A002">
    <address>Can Tho</address>
    <name>Tran Van Cam</name>
    <tel>+848888888</tel>
  </emp>
</emplist>

Để thực thực việc chuyển đổi này chúng ta sử dụng thư viện JAXB của Java.
1. Tạo lớp Emp

package jaxb_object_list;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
//the goc
@XmlRootElement(name = "emp")
public class Emp {
  private String code;
  private String name;
  private String address;
  private String tel;
  public String getAddress() {
    return address;
  }
  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  public String getCode() {
    return code;
  }
  @XmlAttribute
  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public String getTel() {
    return tel;
  }  
  public void setTel(String tel) {
    this.tel = tel;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Emp [code:" + code + ", name:" + name + ", address:"
        + address + ", tel:" + tel + "]";
  }
}

2. EmpList

package jaxb_object_list;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
// cac thuoc tinh duoc luu duoi dang the
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
// the goc
@XmlRootElement(name = "emplist")
public class EmpList {
  // moi phan tu trong danh sach luu thanh the emp
  // cau truc the emp mo ta qua lop Emp
  @XmlElement(name = "emp", type = Emp.class)
  private List<Emp> emplist = new ArrayList<Emp>();
  public EmpList() {}
  public EmpList(List<Emp> emplist) {
    this.emplist = emplist;
  }
  public List<Emp> getEmpList() {
    return emplist;
  }
  public void setEmpList(List<Emp> emplist) {
    this.emplist = emplist;
  }  
}

3. Tạo 2 phương thức để chuyển đổi

// chuyen ds doi tuong thanh xml
public static void marshal(List<Emp> emplist, File selectedFile)
    throws IOException, JAXBException {
  JAXBContext context;
  BufferedWriter writer = null;
  writer = new BufferedWriter(new FileWriter(selectedFile));
  context = JAXBContext.newInstance(EmpList.class);
  Marshaller m = context.createMarshaller();
  m.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);
  m.marshal(new EmpList(emplist), writer);
  writer.close();
}

// chuyen XML thanh danh sach doi tuong
public static List<Emp> unmarshal(File importFile) throws JAXBException {
  EmpList empList = new EmpList();
  JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(EmpList.class);
  Unmarshaller um = context.createUnmarshaller();
  empList = (EmpList) um.unmarshal(importFile);
  return empList.getEmpList();
}

4. Test

public static void main(String[] args) {
  Emp emp = new Emp();
  emp.setCode("A001");
  emp.setName("Nguyen Van Mit");
  emp.setAddress("Can Tho");
  emp.setTel("+8499999999");

  Emp emp1 = new Emp();
  emp1.setCode("A002");
  emp1.setName("Tran Van Cam");
  emp1.setAddress("Can Tho");
  emp1.setTel("+848888888");

  List<Emp> emplist = new ArrayList<Emp>();
  emplist.add(emp);
  emplist.add(emp1);
  //Marshalling: ghi ds doi tuong ra file xml
  try {
    JAXBXMLHandler.marshal(emplist, new File("src/jaxb_object_list/EmpList.xml"));
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (JAXBException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  try {
    // khoi tao ds tu XML
    emplist = JAXBXMLHandler.unmarshal(new File("src/jaxb_object_list/EmpList.xml"));
  } catch (JAXBException e) {
    e.printStackTrace();
  }
  System.out.println(emplist);
}

Tới đây chạy ứng dụng chúng ta sẽ có file xml sinh ra và mẫu in ra của sổ output

[Emp [code:A001, name:Nguyen Van Mit, address:Can Tho, tel:+8499999999], Emp [code:A002, name:Tran Van Cam, address:Can Tho, tel:+848888888]]

Mã nguồn tham khảo tại đây

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s