[JSP] – Bài tập: Sử dụng EL và gọi static function bằng EL trên JSP


Mục tiêu:

 • Sử dụng EL trên trang jsp
 • Đăng ký sử dụng static function trên website
 • Gọi static funtion từ trang jsp

B1:

Tạo lớp java như sau:

package codes;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
public class staticFunctions {
  public static int add(int a, int b) {
    return a + b;
  }

  public static String row(int id) {
    try {
      String strRow = "";
      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
      Connection conn = DriverManager.getConnection(""
         + "jdbc:sqlserver://localhost;database=northwind;user=sa;password=sa;");
      PreparedStatement comm = conn.prepareStatement(""
          + "Select EmployeeID, FirstName, LastName "
          + "From employees where employeeID=?");
      comm.setInt(1, id);
      ResultSet rs = comm.executeQuery();
      if (rs.next()) {
        strRow += "<tr>";
          strRow += "<td>";
            strRow += rs.getString("EmployeeID");
          strRow += "</td>";
          strRow += "<td>";
            strRow += rs.getString("FirstName");
          strRow += "</td>";
          strRow += "<td>";
            strRow += rs.getString("LastName");
          strRow += "</td>";
        strRow += "</tr>";
      }
      return strRow;
    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(staticFunctions.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex;
      return ex.toString();
    }
  }
}

B2:
Đăng ký static function với webserver
– Tạo file TLD (new -> file -> web -> Tag Library Descriptor)
– Hiệu chỉnh file như sau

<taglib version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-jsptaglibrary_2_1.xsd">
  <tlib-version>1.0</tlib-version>
  <short-name>myfunction</short-name>
  <uri>/WEB-INF/tlds/myFunction</uri>
  <function>
    <name>add</name>
    <function-class>codes.staticFunctions</function-class>
    <function-signature>
        int add(int, int)
    </function-signature>
  </function>
  
  <function>
    <name>row</name>
    <function-class>codes.staticFunctions</function-class>
    <function-signature>
        String row(int)
    </function-signature>
  </function>
</taglib>

B3:
– Đăng ký sử dụng trên trang jsp
– Bổ sung thẻ sau vào trang jsp

<%@taglib prefix="fn" uri="/WEB-INF/tlds/myFunction" %>

– Hiệu chỉnh nội dung trang index.jsp

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fn" uri="/WEB-INF/tlds/myFunction" %>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
<h1>Hello World!</h1>
    ${header}
<form action="" method="post">
      Frist:
      <input type="text" name="f" value="${param.f}" />
      Second:
      <input type="text" name="s" value="${param.s}" />
      <input type="submit" value="Add" />
    </form>
    <c:if test="${not empty param.f}">
      ${fn:add(param.f,param.s)}
    </c:if>
<table>
<tr>
<td>ID</td>
<td>FirstName</td>
<td>LastName</td>
        </tr>
        <c:forEach begin="1" end="9" var="i" step="2">
          ${fn:row(i)}
        </c:forEach>
      </table>
  </body>
</html>

B4: chạy và kiểm tra kết quả:
p1

Video tham khảo –> 

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s