[JSP]-Bài tập jsp+el


Trong bài này chúng ta sủ dụng static function để giao tiếp với database, EL để kiểm tra điều kiện thực hiện và jsp expression để tạo session.

 • Tạo các hàm
 • đăng ký với webserver
 • sử dụng trên trang jsp

TAO CáC HàM


package codes;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;

/**
 *
 * @author TEACHER
 */
public class Employee {

  static public int addNew(String firstName, String lastName) {
    try {
      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
       Connection conn = DriverManager.getConnection(""
           + "jdbc:sqlserver://172.16.160.54\\sql2008;"
          + "databasename=northwind;", "sa", "sa");

      PreparedStatement comm = conn.prepareCall(""
          + "Insert Into Employees(FirstName, LastName) "
          + "Values(?,?)");

      comm.setString(1, firstName);
      comm.setString(2, lastName);

      return comm.executeUpdate();
    } catch (Exception ex) {
      return 0;
    }
  }
  
  static public String list() {
    try {
      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
      Connection conn = DriverManager.getConnection(""
          + "jdbc:sqlserver://172.16.160.54\\sql2008;"
          + "databasename=northwind;", "sa", "sa");

      PreparedStatement comm = conn.prepareCall(""
          + "Select EmployeeID [Code], FirstName , LastName "
          + "From Employees order by EmployeeID desc");

      ResultSet rs = comm.executeQuery();
      
      String str ="";
      
      while(rs.next())
      {
        str += "<br />Code: "+ rs.getString("Code") + " FullName: " + 
          rs.getString("LastName") + " " + rs.getString("FirstName");
      }
      
      return str;
      
    } catch (Exception ex) {
      return "";
    }
  }
}

đăNG Ký

<function>
    <name>addNew</name>
    <function-class>codes.Employee</function-class>
    <function-signature>
      int addNew(java.lang.String, java.lang.String)
    </function-signature>
  </function>
  
  <function>
    <name>list</name>
    <function-class>codes.Employee</function-class>
    <function-signature>
      java.lang.String list()
    </function-signature>
  </function>

Gọi: Trang login.jsp

<%-- 
  Document  : login
  Created on : Aug 13, 2015, 7:47:26 AM
  Author   : TEACHER
--%>

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Login</h1>
    <c:if test="${!empty param.btnLogin}">
      <c:if test="${param.txtU == 'admin' && param.txtP == 'admin'}">
        <!--Create session-->
        <% session.setAttribute("login", "admin");%>
        <!--Check return required login page-->
        <c:if test="${! empty param.returnUrl}">
          <!--replace current content by required login page-->
          <jsp:forward page="${param.returnUrl}"/>
        </c:if>
        <!--replace current content by home page-->
        <jsp:forward page="home.jsp"/>
      </c:if>
    </c:if>

    <form method="POST">
      UserName<br/>
      <input type="text" name="txtU" value="" /><br/>
      Password<br/>
      <input type="password" name="txtP" value="" /><br/>
      <input type="submit" value="Login" name="btnLogin" />      
    </form>
  </body>
</html>

Trang index.jsp

<%-- 
  Document  : index
  Created on : Aug 13, 2015, 7:38:02 AM
  Author   : TEACHER
--%>

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %>
<%@taglib prefix="my" uri="/WEB-INF/tlds/myLib" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <!--check login session-->
    <c:if test="${empty sessionScope.login}">
      <!--display login page -->
      <!-- add returnUrl param to login page -->
      <!--login.jsp?returnUrl=index.jsp-->
      <jsp:forward page="login.jsp">        
        <jsp:param name="returnUrl" value="index.jsp"/>
      </jsp:forward>
    </c:if>  

    <c:if test="${!empty param.btnAdd}">
      <!--display emp list if add ok-->
      <c:if test="${my:addNew(param.txtFirstName, param.txtLastName) == 1}">
        ${my:list()}
      </c:if>    
    </c:if>

    <h1>Add new record</h1>
    <form method="POST">
      FirstName<br/>
      <input type="text" name="txtFirstName" value="${param.txtFirstName}" /><br/>
      Lastname<br/>
      <input type="text" name="txtLastName" value="${param.txtLastName}" /><br/>
      <input type="submit" value="Add new" name="btnAdd" />      
    </form>
  </body>
</html>

Tham khảo các video ==>> https://www.youtube.com/playlist?list=PLXImJ6jTTEi4T-f1GiKY4NwTW3We6IYbY

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s