Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 3 – Vẽ các đối tượng)


  https://youtu.be/n37SoI5G3gQ !!!!

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)


Bài 1 Phát triển Game về bản chất vẫn là làm phần mềm nên cũng gồm nhiều công đoạn khác nhau, đại khái qui trình làm Game gồm các khối công việc như sau: Trong các loạt bài này chúng ta chỉ thực hiện  ở nhóm công việc 02 là chủ yếu, các giai đoạn … Đọc tiếp Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 1)


Demo Trong loạt bài này chúng cùng nhau code một game2d nhỏ để hiểu căn bản về các nội dung cần thực của một trò chơi trên mobile hay máy tính. Các hình cần thiết:   Các file âm thanh cần thiết Phát thảo căn bản về trò chơi (game play) Con gà sẽ di … Đọc tiếp Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 1)

Post dữ liệu về webserver với HttpURLConnection


Post dữ liệu về webserver với HttpURLConnection http://ntdan.byethost6.com/android/chungthuc.php  // mo ket noi de goi du lieu len server web URL url = new URL(address); HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection(); // theo thu tu cua lenh execute(user,pass); String user = params[0]; String pass = params[1]; String urlParams = "username=" + URLEncoder.encode(user, "UTF-8") + "&password=" + URLEncoder.encode(pass, … Đọc tiếp Post dữ liệu về webserver với HttpURLConnection

Căn bản JSON ( JavaScript Object Notation)


JSON (JavaScript Object Notation) là một chuẩn mở mô tả thông tin dưới dạng text mà chúng ta có thể đọc được, tất cả thông tin đều được lưu trữ key-value.

Lấy SHA1 key từ android studio


Cách đơn giản nhất để lấy SHA1 key từ Android studio là Mở Android Studio Mở  Project bất kỳ Click chọn Gradle (Phía bên phải) Chọn tên project đang mở Chọn Tasks Chọn android Nhấn đôi lên signingReport Xem ở hình như sau: