Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và chạy chương trình Java đơn giản đầu tiên


 1. Download JDK

Các bạn vào địa chỉ sau để download JDK (hỗ trợ nhiều phiên bản):
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
JDK
Chọn Accept License Agreement -> Chọn hệ điều hành đúng để tiến hành tải về.
JDK2
Sau khi tải về, cài đặt như các ứng dụng bình thường.
JDK3
2. Cài đặt JDK
caidat1
Các bạn có thể để đường dẫn mặc định khi cài đặt (C:\) hoặc chọn nơi cài đặt tùy chọn.
Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ có 2 thư mục để có thể biên dịch và thông dịch một chương trình java:
caidat2
3. Cấu hình biến môi trường cho java
Cấu hình trên CMD mỗi lần chạy 1 chương trình java bằng dòng lệnh:

– Copy thư mục JDK đã cài đặt : C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20\bin
– 
Thiết lập 2 biến PATH và CLASSPATH mỗi lần thực thi chương trình:
Giả sử, chương trình nằm trong ổ đĩa D:\
path
Cấu hình trên biến môi trường của Window:
path2
Đi đến Advanced system settings, chọn Enviroment Variables:
path3
Tìm đến 2 biến Path và CLASSPATH để thiết lập các giá trị cho 2 biến này.
path4
4. Chạy chương trình đơn giản đầu tiên
Viết một chương trình đầu tiên với lớp Hello trong Notepad và lưu lại với tên Hello.java:
code1Biên dịch Hello.java thành file Hello.class bằng chương trình javac.exe trong bộ JDK vừa cài đặt ở trên:
code2– Vào thư mục chứa tập tin Hello.java, chúng ta sẽ thấy có tập tin Hello.class -> chính là tập tin sau khi biên dịch ra mã byte code.
– Tiến hành thông dịch tập tin Hello.class để thực thi bằng chương trình java.exe:
code3Vậy là, chúng ta đã thực thi được một chương trình java đơn giản.
Chúc các bạn thành công.

Code tham khảo Hello.java

public class Hello {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Hello you");
  }
}

Tham khảo video:

Advertisements