Bảo vệ chuỗi kết nối trong ASP.Net


Một đoạn code nhỏ để bảo vệ chuỗi kết nối dữ liệu

c# – cấp quyền Administrator cho ứng dụng khi chạy


Trong quá trình đóng gói ứng dụng bằng công nghệ ClickOne thì việc sử dụng trong file app.manifest là thể được do ClickOne không hỗ trợ. Trong trương hợp này đòi hỏi phải sử dụng code gọi lệnh của window shell để cấp quyền cho process hiện tại.

c# – Mã hóa và giải mã thông tin với mật khẩu


Trong quá trình phát triển ứng dụng việc bảo vệ nội dung các file cấu hình là rất cần thiết, trong bài này tôi giới thiệu với các bạn một đoạn code nhỏ giúp mã hóa và giải mã có sử dụng mật khẩu để mã hóa.

Kiểm tra kết nối mạng (c#)


Sử dụng C# kiểm tra kết nối với một máy khác. Sử dụng viện PingRely.

Một công cụ chuyển đổi rất hữu ích


Convert .NET phát triển một công cụ tích hợp, mạnh mẽ, đa mục đích chuyển đổi.

https://www.aspsms.com một dịch vụ gởi tin nhắn SMS


Tìm mãi mới thấy cái dịch vụ này https://www.aspsms.com

SyndicationFeed – Đọc RSS với .Net 4.0 trở nên đơn giản


Sử dụng thư viện System.ServiceModel với 02 lớp System.ServiceModel.Syndication.SyndicationFeed; System.ServiceModel.Syndication.SyndicationItem; Code ví dụ Demo ví dụ: Mã nguồn demo