Window form “window explorer” emulator


Hướng dẫn sử dụng listview và treeview trên window form Trong bài này tổi hướng dẫn các bạn sử dụng form để liệt kê hệ thống tập tin và thư mục trên một máy tính Sử dụng listview hiển thị danh sách tập tin Sử dụng treeview hiển thị cây thư mục Sử dụng lớp … Đọc tiếp Window form “window explorer” emulator

c# – cấp quyền Administrator cho ứng dụng khi chạy


Trong quá trình đóng gói ứng dụng bằng công nghệ ClickOne thì việc sử dụng trong file app.manifest là thể được do ClickOne không hỗ trợ. Trong trương hợp này đòi hỏi phải sử dụng code gọi lệnh của window shell để cấp quyền cho process hiện tại.

c# – Mã hóa và giải mã thông tin với mật khẩu


Trong quá trình phát triển ứng dụng việc bảo vệ nội dung các file cấu hình là rất cần thiết, trong bài này tôi giới thiệu với các bạn một đoạn code nhỏ giúp mã hóa và giải mã có sử dụng mật khẩu để mã hóa.

SyndicationFeed – Đọc RSS với .Net 4.0 trở nên đơn giản


Sử dụng thư viện System.ServiceModel với 02 lớp System.ServiceModel.Syndication.SyndicationFeed; System.ServiceModel.Syndication.SyndicationItem; Code ví dụ Demo ví dụ: Mã nguồn demo

JavaScriptSerializer: JSON serialize và deserialize trong C#


Ngày này JSON đang trở nên phổ biến bởi tính tiện lợi của nó so với XML. Với .Net thư viện JavaScriptSerializer đã được phát triển giúp cho việc chuyển đổi dữ liệu dang định dạng JSON trở nên rất đơn giản. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về thư viện này qua ví dụ … Đọc tiếp JavaScriptSerializer: JSON serialize và deserialize trong C#

Winform C# 1 – Questions


Câu 1 _____is any action directed at the application. [A] Event [B] Method [C] Class [D] Object Câu 2____property is used to get or set the object that contains data about the control. [A] Value [B] Tag [C] Text [D] Name Câu 3 Which of the following statement with respect to Data Grid control are … Đọc tiếp Winform C# 1 – Questions

Đổi không khí học winform C# – Sử dụng timer control viết game click to win


Bắt đâu: Giao diện game Click các số 0 cho đến khi chúng mất hêt Vậy là thắng rồi 😀 (chỉ để đổi không khí học một tí nhe các bạn) Source nguồn đây.