Giới thiệu cơ sở dữ liệu đồ thị (Neo4j)


Phần 01: Giới thiệu "Cơ sở dữ liệu" thuật ngữ đã trở nên rất quen thuộc với các nhà phát triển ứng dụng có rất nhiều dạng cơ sở dữ liệu như: Cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu … Đọc tiếp Giới thiệu cơ sở dữ liệu đồ thị (Neo4j)

Post dữ liệu về webserver với HttpURLConnection


Post dữ liệu về webserver với HttpURLConnection http://ntdan.byethost6.com/android/chungthuc.php  // mo ket noi de goi du lieu len server web URL url = new URL(address); HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection(); // theo thu tu cua lenh execute(user,pass); String user = params[0]; String pass = params[1]; String urlParams = "username=" + URLEncoder.encode(user, "UTF-8") + "&password=" + URLEncoder.encode(pass, … Đọc tiếp Post dữ liệu về webserver với HttpURLConnection

Căn bản JSON ( JavaScript Object Notation)


JSON (JavaScript Object Notation) là một chuẩn mở mô tả thông tin dưới dạng text mà chúng ta có thể đọc được, tất cả thông tin đều được lưu trữ key-value.

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016


Hướng dẫn cách cách tính thuế TNCN năm 2016 cụ thể

Lấy SHA1 key từ android studio


Cách đơn giản nhất để lấy SHA1 key từ Android studio là Mở Android Studio Mở  Project bất kỳ Click chọn Gradle (Phía bên phải) Chọn tên project đang mở Chọn Tasks Chọn android Nhấn đôi lên signingReport Xem ở hình như sau:  

Sử dụng Java console application để gọi Restful service


Tạo restful service như sau Sử dụng thư viện Java kết nối và gọi dịch vụ Mã nguồn ==> ma nguon