Upload file đơn giản với JSF 2.2


JSF (Java Server Face) 2.2 bổ sung thêm thẻ inputFile cho phép upload file lên server web trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Bài tập IXJ – Object/ Object List to XML File and XML File to Object/ Object List


Trong bài tập này chúng ta sẽ chuyển đổi qua lại giữa XML và List Object.

Bài tập IXJ – Import XML to WebApplication


Trong bài này chúng ta sẽ upload file XML có mẫu qui định trước lên web server và rút trích dữ liệu đề đưa vào SQL server.

Bài tập IXJ – FO sử dụng Apache FOP chuyển XML sang PDF


XSL-FO (XSL Formatting Objects) chuyển đổi dữ liệu XML sang các định dạng khác.

Load danh sách sản phẩm từ MySQL với hiệu ứng CSS3


Khi các bạn xây dựng một website bán hàng trực tuyến chẳng hạn, phần nội dung trang chủ của các bạn phải thể hiện được danh sách các sản phẩm. Trong danh sách này, về mặt hình thức, các bạn có thể bố trí các sản phẩm sắp xếp theo dạng bảng, sử dụng các … Đọc tiếp Load danh sách sản phẩm từ MySQL với hiệu ứng CSS3

SAX căn bản – phân tích XML (dữ liệu thời tiết trực tuyến)


Ví dụ sử dụng SAX phân tích nội dung XML trực tuyến (thông tin dự báo thời tiết) Nội dung XML Nội dung hiện thị sau phân tích Mã nguồn ví dụ goodluck!!!

Parsing XML using DOM (Basic)


Objectives Overview XML parse using DOM Create DOM with content loaded from SQL Server Save DOM to XML file Find information in XML file Update content in XML file Load Data form XML Create java class JavaApplication1 and declare 02 variable static ResultSet rs; static Document doc; Load Data from Employees table Create createDom method … Đọc tiếp Parsing XML using DOM (Basic)