Caching Images in ASP.NET – Một bài viết rất hữu ích từ CodeProject các bạn tham khảo nhe


There are a lot of ways to improve performance in web applications. One of the simplest but most effective methods is to cache images on the client. In this article I would like to show how we implemented image caching for our website.

The Problem

When she was building the website http://www.software-architects.com she used a lot of images in the css style sheets to display background images for menu items. After transfering the files to our web server she tested how much traffic a request to our start page would produce with Microsoft Network Monitor. This is a Tool to allow capturing and protocol analysis of network traffic. You can download it from the Microsoft Download Center.

With Microsoft Network Monitor 3.1 she recorded a call to http://www.software-architects.com. As a result she got 20 requests to 20 different files to display one single page. Microsoft Network Monitor shows that appoximatly half of the requests are required for the menu images.

View detail on codeproject
http://www.codeproject.com/Articles/22888/Caching-Images-in-ASP-NET?display=Print

Advertisements

Tổng hợp một số bài thực hành về ASP.NET


Để hỗ trợ một số bạn học chương trình i10 nội dung của học phần ASP.NET đã bỏ đi một số nội dung khá hày về asp.net tôi tổng hợp lại đây các bạn tham khảo nhe.

User: Manage, Profile in ASP.NET, visual studio 2008, sql server 2005

huyển đổi hình thành chuỗi và ngược lại (IMAGE TO BASE64 STRING and BASE64 STRING TO IMAGE)

Video hướng dẫn tạo webpart

Đa ngôn ngữ (giao diện) với asp.net – MultiLanguagePage

FCK with asp.net – Richtext editor trong asp.net

Asp.net demo bài tập cuối khóa

web part connection Asp.net C# tutoral

Cấu hình FromBaseAuthentication trong Asp.net

Hi vọng có ích cho các bạn

Video hướng dẫn từng xây dựng website giới thiệu trái cây việt nam


Chào các bạn ! Trong loạt video này chúng ta cùng trao đổi về các bước để xây dựng web site thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.NET.

Chúng ta sử dụng case study là web site giới thiệu trái cây các vùng miền của việt nam.

 1. Giới thiệu Việt Nam đất nước và con người
 2. Giới thiệu các loại trái cây ba miền của việt nam
 3. Ý nghĩa và nguồn gốc của từng loại trái
 4. Danh sách các nới có thể mua bán các mặt hàng trái cây này.
 5. Chuyên mục giới thiệu các loại trái mới của Việt Nam.
 6. Các cuộc thi trái ngon của Việt Nam

Phần hướng dẫn này chủ yếu hướng dẫn các bạn bước đầu tập làm web cũng như giúp các bạn sinh viên cũng cố lại các môn học (asp.net).

Yều cầu: Các bạn nên biết trước một ích về cơ sở dữ liệu, cơ bản về html và ado.net.

Tôi sẽ sớm upload các hướng dẫn lên đây ! các bạn theo dõi nhe.

Video hướng dẫn từng bước xây dựng ứng dựng với C# SqlServer

Phần 01: Xây dựng bố cục chung cho website

 

Xử lý ngoại lệ trong dịch vụ web


Service with name “Accounting” have some API as:

 1. Create_Account(string id, string pin,string fullname,datetime createdate)
 2. View_Detail(string id)
 3. Delete_Account(string id) only call by authenticated user with admin permission

—————————————————————————————————————————-

 1. Create webservice
  1. Define all necessary API for it
  2. Using SoapHeader to config using condition of these above API
  3. Using SoapException to raise and handle error on server also at the client
  4. Create webservice client
   1. ASP.Net website as client

i.      AddWebReferrences

ii.      Create object proxy

iii.      Call service API with SoapHeader

iv.      Handle exceptions

 1. Window form as client same as above

Xử lý ngoại lệ trong dịch vụ web