jax-rs (sử dụng jersey) (P1)


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các tạo dich vụ vụ web theo kiến trúc Rest. Bài này chúng ta sẽ cài đặt cách giao tiếp qua phương thức GET.

Hai cách quản lý một tập hợp trong Java


Trong java, bạn có thể quản lý tập hợp các phần tử theo 2 cách: Sử dụng mảng Sử dụng danh sách Trong khuôn khổ bài này, chúng ta cùng tìm hiểu ArrayList – một lớp đơn giản để quản lý tập hợp. Yêu cầu: Tạo một chương trình để người dùng quản lý 5 … Đọc tiếp Hai cách quản lý một tập hợp trong Java

Một số câu hỏi ôn tập môn học DBSJ


  Một số câu hỏi ôn lý thuyết 1. JDBC and ODBC are identical?A. TrueB. False 2. How many kinds of JDBC drivers?A. 10B. 3C. 4 D. many3. The JDBC API is a Java API for accessing virtually any kind of tabular dataA. FalseB. True 4. What is the correct statement about CallableStatement interface? (choose … Đọc tiếp Một số câu hỏi ôn tập môn học DBSJ