JComboBox – Display and Value from Item


Do quá trình làm đồ án Java có nhiều bạn gặp khó khăn trong việc load dữ liệu vào JComboBox. Trong bài này tôi hướng dẫn một đoạn code nhỏ để các bạn tham khảo. Bước 1: Định nghĩa nội dung cho một phần tử trong ds của JComboBox 1 class Item { 2 public … Đọc tiếp JComboBox – Display and Value from Item

Sử dụng Transaction trên JDBC


Như đã nêu ở bài trước bài này chúng ta sẽ làm ví dụ về quản lý Transaction và batch execute trên jdbc. JDBC cho phép thực thì hàng loạt thao tác trong một lần gởi yêu cần về server dữ liệu (batch). Chúng ta ví dụ thêm dữ liệu và 02 bảng đồng thời (Semester và Subject của bài trước).

Sử dụng stored procedure trong jdbc


  Cấu trúc dữ liệu 1 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Semester]') AND type in (N'U')) 2 DROP TABLE [dbo].[Semester] 3 GO 4 5 CREATE TABLE [dbo].[Semester]( 6 [id] [int] NOT NULL, 7 [name] [nvarchar](50) NULL, 8 CONSTRAINT [PK_Semester] PRIMARY KEY CLUSTERED 9 ( 10 [id] ASC 11 )WITH (PAD_INDEX = … Đọc tiếp Sử dụng stored procedure trong jdbc

Căn bản về JDBC – Từng bước kết nối dữ liệu SQL server


Đăng ký Driver. Thiết lập kết nối với DataBase Server. Tạo và thực thi câu lệnh. Xử lý kết quả và đóng kết nối. Để đăng ký JDBC drive chúng ta sử dụng hàm forName của lớp Class Đối với odbc: Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Cần đăng ký odbc user với hệ điều hành windows (tôi sẽ demo … Đọc tiếp Căn bản về JDBC – Từng bước kết nối dữ liệu SQL server