[JSP] Bài tập: Sử dụng các thẻ nhóm fmt trong JSTL để xây dựng các trang đa ngôn ngữ


Sử dụng các thẻ nhóm fmt trong JSTL để xây dựng các trang đa ngôn ngữ: Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu một số thẻ của JSTL

JSP internationalization – localization with jstl


https://youtu.be/4Ct1oGmR_KA Demo cài đặt tính năng hỗ trợ quốc tế hóa và cục bộ hóa cho JSP Trang tiếng việt và định dạng theo Việt Nam Chọn ngôn ngữ khác trong submit lại và đổi giao diện - Create properties file có tên input.properties - Click chuột phải add locale thêm 02 ngôn ngữ tiếng … Đọc tiếp JSP internationalization – localization with jstl

[JSP]-Bài tập jsp+el


Trong bài này chúng ta sủ dụng static function để giao tiếp với database, EL để kiểm tra điều kiện thực hiện và jsp expression để tạo session.

Sử dụng Filter xây dựng cơ chế chứng thực tập trung cho web site jsp


Sử dụng Filter xây dựng cơ chế chứng thực tập trung cho web site jsp

JSF and Strut questions and anwsers


Struts was first developed in an online exchange between several open source developers over a long holiday weekend(TRUE) as a commercial package The reset method on an ActionForm Sets all properties to their initial value Sets all properties to null Repopulates all properties from the request parameters None of the above(TRUE) Each Struts Action element … Đọc tiếp JSF and Strut questions and anwsers

Strut2 ví dụ căn bản


  Basic exercise: Using Strut 2 to develop login application. If login fail If login successful 1. Create Java web application base on Strut2 framework as figure below. 2. Create some file as structure 3. Open struts.xml and modify as 4. Open appResources: create some keys 5. Open Login class and add new code as … Đọc tiếp Strut2 ví dụ căn bản

Create Dynamic custom tag and tag file in JSP


http://youtu.be/d-uASTro6gA Create Dynamic custom tag and tag file in JSP get source code here