jax-rs (sử dụng jersey) (P1)


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các tạo dich vụ vụ web theo kiến trúc Rest. Bài này chúng ta sẽ cài đặt cách giao tiếp qua phương thức GET.