Mốt số bài thực hành PHP căn bản


Thực hành căn bản về PHP

Bài tập 3.1: Tạo và kiểm tra kết quả của các trang PHP với Dreamveawer CS5, Apache server.

Bước 1. Tạo website với công cụ Dreamveawer

clip_image005

Hình 1.1 – Giao diện tạo site

Chọn New Site

clip_image010

Hình 1.2 – Thiết lặp tên

Chọn server để cấu hình server web phục vụ biên dịch PHP. Tiếp đến, nhấn vào dấu cộng (+) để thêm thông tin máy chủ web.

clip_image013

Hình 1.3 – Máy chủ web

Cung cấp thông tin như hình và chuyển sang tab Advanced

clip_image015

Hình 1.4 – Chọn công nghệ PHP MySQL

Nhấn lựa chọn từ hộp xổ (Server Model) như trên hình. Tiếp đến, nhấn Save để hoàn thành thiết lập máy chủ web.

clip_image017

Hình 1.5 – Xác nhận kiểm tra qua máy chủ

Nhấn vào Testing như hình trên. Nhấn Save để hoàn thành giai đoạn tạo và cấu hình website. Chúng ta sẽ có giao diện như sau.

clip_image019

Hình 1.6 – Giao diện sau khi thiết lập cấu hình

Bước 2. Tạo trang web đầu tiên

– Nhấn chuột phải lên tên website (salomon) và chọn New File.

– Đổi tên tập tin vừa sinh ra thành TrangDauTien.php.

– Nhấn đổi lên tập tin ta có giao diện sau

clip_image021

Hình 1.7 – Trang đầu tiên

– Bổ sung thông tin sau vào giữu thẻ body

<?php echo “<H1>Hello PHP World</H1>”; ?>

Bước 3. Chạy trang PHP và kiểm tra kết quả

– Để kiểm tra kết quả trang sau khi biên dịch chúng ta nhấn phím F12.

clip_image023

Hình 1.8 – Kết quả trang đầu tiên.

-Thao tác này lặp lại ở tất cả các trang chúng ta học về sau.

Bài tập 3.2: Xây dựng trang PHP đầu tiên

<html>

<head>

<title> In ra màn hình chuỗi Hello World</title>

</head>

<body>

<?php echo “<H1>Hello PHP World</H1>”; ?>

</body>

</html>

clip_image025

Hình 1.9 – Kết quả hiển thị

Bài tập 3.3: Sư dụng hằng số

<html><head>

<title>My Movie Site</title></head>

<body>

<?php

define (“FAVMOVIE”, “The Life of Brian”);

echo “My favorite movie is “;

echo FAVMOVIE;

?>

</body>

</html>

clip_image027

Hình 1.10 – Sử dụng hằng số

-Sử dụng hằng số

Bài tập 3.4: Câu lệnh if

<?php

//Khai báo và khởi tạo giá trị

$a = true;

$b = 2;

// biểu thức điều kiện

if (($b>=2 ) &&($b != true ))

// in kết quả

echo “Kết quả đúng”;

if (($b < 2 ) || ($b == true ))

echo “Kết quả sai”;

?>

Bài tập 3.5: Hiển thị table có số cột và dòng có thể thay đổi dòng và cột theo biến $cot và $dong.

Bước 1. Tạo một table có 1 dòng và 1 cột trước cái đã

<table width=”300px” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”3″>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

Bước 2. Đặt vòng for thứ nhất vào code table bạn vừa tạo để lặp số dòng.

<?php $cot=3; $dong=5;?>

<table width=”100px” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”3″>

<?php for($i=1;$i<=$dong;$i++){?>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<?php } ?>

</table>

Bước 3. Đặt vòng FOR thứ 2 để lặp số cột (ô) trong mỗi dòng và hoàn thành code

<?php $cot=3; $dong=5;?>

<table width=”100px” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”3″>

<?php for($i=1;$i<=$dong;$i++){?>

<tr>

<?php for($j=1;$j<=$cot;$j++){?>

<td>&nbsp;</td>

<?php } ?>

</tr>

<?php } ?>

</table>

Bây giờ bạn chỉ cần thay đổi biến $cot và $dong là có thể tạo table với số dòng và cột theo ý muốn.

Bài tập 3.6: Cho biến n=10, và chuỗi “Lập trình PHP”. Thực hiện in ra 10 dòng với nội dung là chuỗi lập trình PHP. Dòng chẳn có màu nền xanh, dòng lẻ không tô màu nền.

clip_image029

Hình 1.11 – Demo if, for

-Sử dụng if, for và toán tử % lấy phần dư

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<title>Demo if, for</title>

</head>

<body>

<table align=”center” width=”400px” border=”1px” cellspacing=”0″ cellpadding=”3″ >

<tr>

<th>STT</th>

<th>Nội dung</th>

</th>

<?php $n=10; $chuoi=”Lập trình PHP”;?>

<?php for($i=1;$i<=$n;$i++){

if($i % 2 == 0)

echo “<tr bgcolor=’#669933′>”;

else

echo “<tr>”;

?>

<td><?php echo $i;?></td>

<td>Dòng <?php echo $i . ” : ” . $chuoi; ?></td>

</tr>

<?php }

?>

</table>

</body>

</html>

Bài tập 3.7: Cho dãy số từ 0 -100. Viết code để lấy những số chia hết cho 7 và hiển thị như sau:

clip_image031

Hình 1.12 – Số chia hết cho 7 trong 100 số đầu tiên

-Sử dụng if, foreach, for, mảng để thực hiện

Mã nguồn thực hiện

<?php $n=100;

for($i=7;$i<=$n;$i++)

{

if($i%7==0)

{

$mang[]=$i;

}

}

$dem = count($mang);

echo “Tìm được: ” . $dem . ” số<hr>”;

echo “Các số đó là: “;

foreach ($mang as $bien)

{

echo $bien . ” “;

}

?>

Bài tập 3.8: Viết ứng dụng đơn giản để chọn ngày tháng năm.

clip_image033

Hình 1.13 – Kết quả ứng dụng ngày, tháng, năm

-Kết hợp html, for, wilde, do…while

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<title>Ngày Tháng Năm</title>

</head>

<body>

<table border=”0″>

<tr>

<td>Ngày:

<select name=”ngay” id=”ngay”>

<?php for($i=1;$i<=31;$i++){?>

<option value=”<?php echo $i;?>”><?php echo $i;?></option>

<?php }?>

</select></td>

<td>tháng:

<select name=”thang” id=”thang”>

<?php $i=1;

while($i<=12){ ?>

<option value=”<?php echo $i; ?>”><?php echo $i; ?> </option>

<?php $i++;}?>

</select></td>

<td>năm:

<select name=”nam” id=”nam”>

<?php $i=1900;

do{ ?>

<option value=”<?php echo $i; ?>”><?php echo $i; ?> </option>

<?php $i++;}while($i<=2011);?>

</select></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

Bài tập 3.9: Xây dựng trang hiển thị sản phẩm như sau:

clip_image035

Hình 1.14 – Hiển thị hình ảnh

-Sử dụng PHP để tạo trang bên trên.

Bài tập 3.10: Hiển thị danh sách sản phẩm như sau:

clip_image037

Hình 1.15 – Danh sách sản phẩm

-Sử dụng vòng lặp và điều kiện để xác định màu cảu dòng khi vẽ.

Bài tập 3.11: Sử dụng các hàm định dạng thời gian

– Lấy ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây hiện tại của server.

– In ra màn hình với nhiều định dạng khác nhau

clip_image039

Hình 1.16 – Thời gian

Mã nguồn tham khảo

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<title>Thời gian</title>

</head>

<body>

<?php

echo “Hôm này: Ngày “.date(“d”).” tháng “.date(“m”).” năm “.date(“y”);

echo “</br>”.date(“Y/m/d – h:m:s”) . “<br />”;

echo date(“Y.m.d – H:m:s”) . “<br />”;

echo date(“Y-m-d – h:m:s”);

$ngaymai = mktime(0,0,0,date(“m”),date(“d”)+1,date(“y”));

echo “</br>Ngày mai: “.date(“d – m – y”,$ngaymai);

?>

</body>

</html>

Bài tập 3.12: Hàm chuyển đổi ngày tháng

– Trong cơ sở dữ liệu MySQL với dữ liệu dạng Date(ngày tháng) được lưu dưới dạng YYYY-MM-DD, nhưng chúng ta thường viết ngày tháng dạng DD-MM-YYYY, vậy vấn đề đặt ra là chúng ta phải chuyển đổi dạng mà người dùng nhập vào để lưu vào Database.
– Chúng sẽ viết hàm này như sau:

<?php
$Time="14-02-2012";
function ChangeDate($Date){ // Change Date format to insert DB
$m = explode("-",$Date);
return $Date = $m[2]."-".$m[1]."-".$m[0];
}
$date = ChangeDate($Time);
echo $date;
?>

Kết quả lả: 2012-02-14

– Trong hàm trên chúng ta dùng explode() để tách chuỗi $Time dựa vào dấu “-” và tôi sắp sếp lại mảng tìm được, đưa vào biến $Date.

Bài tập 3.13: Xây dựng trang nhận thông tin tài khoản và mật khẩu của người dùng có giao diện như sau:

clip_image041

Hình 1.17 – Giao diện đăng nhập

Khi người dùng nhập thông tin về tài khoản và nhấn Đăng nhập

§ Thực hiện đọc thông tin trên giao diện

§ Kiểm tra nếu tài khoản là “admin” và mật khẩu là “admin” thì xem như chứng thực thành công, in ra màn hình “Chào bạn, rất vui gặp lại bạn”

§ Ngược lại in ra màn hình “Tôi không tìm thấy thông tin của bạn cung cấp.”

clip_image043

Hình 1.18 – Giao diện chứng thực đúng

clip_image045

Hình 1.19 – Giao diện chứng thực sai

Mã nguồn tham khảo

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<title>Untitled Document</title>

</head>

<?php

#nhận giá trị của form

if(isset($_GET[‘uname’]))

{

$strUName = $_GET[“uname”];

$strPWord = $_GET[“pword”];

if($strUName==”admin” && $strPWord==”admin”)

{

echo “Chào bạn, rất vui gặp lại bạn”;

}

else

{

echo “Tôi không tìm thấy thông tin của bạn cung cấp.”;

}

}

?>

<body>

<br />

<br />

<h1>Đăng nhập</h1>

<form name=”form1″ method=”get” action=”dangnhap.php”>

Username:

<input type=”text” name=”uname”><br>

Password:

<input type=”password” name=”pword”><br><br>

<input type=”submit” name=”Submit” value=”Đăng nhập”>

</form>

</body>

</html>

-Trong mã nguồn bên trên có sử dụng hàm isset() đây là hàm kiểm tra sự tồn tại của một biến. Kết quả trả về true nếu biến đã tồn tại.

Bài tập 3.14: Xây dựng trang đăng ký người dùng với giao diện như sau (DangKy.html)

clip_image047

Hình 1.20 – Giao diện trang đăng ký.

-Trong trang này chúng ta nhúng thêm style.css đã xây dựng ở phần 01 chương trình học lập trình web chuyên nghiệp để định dạng giao diện như bên trên.

Khi nhấn “Đăng ký” đọc thông tin trên giao diện và in ra màn hình ở trang thứ 2 như sau (DangKy.php):

clip_image049

Mã nguồn tham khảo

<title>Kết quả đăng ký</title>

<?php

if(isset($_POST[“txtTenDangNhap”]))

{

echo “Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công ! Thông tin đăng ký như sau: <br/>”;

echo “Tên đăng nhập: <b>”. $_POST[“txtTenDangNhap”].”</b>”;

echo “<br/>Họ tên: <b>”. $_POST[“txtHoTen”].”</b>”;

echo “<br/>Địa chỉ: <b>”. $_POST[“txtDiaChi”].”</b>”;

echo “<br/>Số điện thoại: <b>”. $_POST[“txtDienThoai”].”</b>”;

echo “<br/>Email: <b>”. $_POST[“txtEmail”].”</b>”;

}

?>

-Qui định thuộc tính method của form là POST và action là DangKy.php

Advertisements

15 thoughts on “Mốt số bài thực hành PHP căn bản

 1. Thầy ơi, e đang code 1 trang bằng php, khi e nhúng vào cái plugins mạng xã hội thì cái like-share-comment của facebook không hiển thị được trên trình duyệt firefox, còn chrome thì lúc hiện lúc không khi e ctrl+f5.
  E nghĩ là nó bị xung đột với css, vì khi e bỏ hết các thẻ link trên head thì nó hiển thị ra đầy đủ like-share-comment-tweet-g+1, nhưng e bỏ từng thẻ, hay bỏ 1 lần nhiều thẻ vẫn không hiển thị đc, trừ khi bỏ tất.
  Thầy giúp e với, e cám ơn thầy nhiều

  Số lượt thích

 2. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming
  having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.

  Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you

  Số lượt thích

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s