c# – cấp quyền Administrator cho ứng dụng khi chạy


Trong quá trình đóng gói ứng dụng bằng công nghệ ClickOne thì việc sử dụng trong file app.manifest là thể được do ClickOne không hỗ trợ.
Trong trương hợp này đòi hỏi phải sử dụng code gọi lệnh của window shell để cấp quyền cho process hiện tại.

đoạn code mẫu sau đây sẽ giúp chúng ta thực hiện công việc trên.

static class Program
{
  [STAThread]
  static void Main()
  {
    // Check if user is NOT admin
    if (!IsRunningAsAdministrator())
    {
      // Mở thêm chương trình hiện tại
      ProcessStartInfo processStartInfo = new ProcessStartInfo(Assembly.GetEntryAssembly().CodeBase);
      // chạy proccess với quyền Administrator chạy bằng lệnh shell của window
      // ProcessStartInfo.Verb để chạy “runas administrator”
      processStartInfo.UseShellExecute = true;
      processStartInfo.Verb = "runas";
      // Chạy process đã cấp quyền
      Process.Start(processStartInfo);
      // đóng ứng dụng cũ
      System.Windows.Forms.Application.Exit();
    }
  }

  ///
<summary>
  /// Kiểm tra tài khoản hiện tại có quyền Adnistrator khôg
  /// </summary>

  /// <returns>True nếu có quyền Administrator</returns>
  public static bool IsRunningAsAdministrator()
  {
    // Lấy tài khoản hiện tại
    WindowsIdentity windowsIdentity = WindowsIdentity.GetCurrent();
    // Sử dụng hệ thống tài khoản của hệ điều hành window hiện tại
    WindowsPrincipal windowsPrincipal = new WindowsPrincipal(windowsIdentity);
    // Kiểm tra quyền quan trị "Administrator"
    return windowsPrincipal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator);
  }

Good luck.

Advertisements

HTML5 Lưu trữ dữ liệu web


Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một đặc điểm thú vị của HTML5: hỗ trợ vẽ các đối tượng 2D thông qua thẻ canvas. Hôm nay, chúng ta lại tiếp cận một API mới của HTML5, lưu trữ dữ liệu web ở phía máy khách.

Lưu trữ web là một đặc điểm kỹ thuật được đưa ra bởi W3C, hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu tại phiên làm việc của người dùng hoặc lưu trữ trong thời gian lâu dài. Nó cho phép lưu trữ 5 MB thông tin cho mỗi tên miền.

Có 2 loại:

 • sesionStorage: lưu trữ dữ liệu trong một phiên làm việc (sẽ bị xóa khi đóng cửa sổ trình duyệt)

Ví dụ: xây dựng phiên làm việc của người dùng sau khi đăng nhập, …

 • localStorage: lưu trữ cục bộ (thông tin được lưu trữ lâu dài, không giới hạn thời gian)

Ví dụ: đếm số lần người dùng đã truy cập trang; ghi nhớ thông tin tài khoản, mật khẩu cho lần đăng nhập sau, …

Trước khi sử dụng sessionStorage và localStorage, chúng ta phải kiểm tra trình duyệt hiện tại có hỗ trợ 2 dạng lưu trữ này không?
Code tham khảo kiểm tra trình duyệt:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kiểm tra lưu trữ phiên</title>
<script>
function checkSupport()
{
	if (('sessionStorage' in window) && window['sessionStorage'] !== null)
  {
  	alert("Trình duyệt hỗ trợ lưu trữ web");
    return;
  }
  alert("Trình duyệt không hỗ trợ lưu trữ web"); 
}
</script>
</head>

<body onLoad="checkSupport()">
</body>
</html>

Để kiểm tra localStorage trong trình duyệt: thay đổi dòng code:

if (('sessionStorage' in window) &amp;amp;&amp;amp; window['sessionStorage'] !== null)

thành

if (('localStorage' in window) &amp;amp;&amp;amp; window['localStorage'] !== null)

1. Cách lưu trữ dữ liệu:

Có 3 cách để lưu trữ:

 • Thông qua các hàm hỗ trợ sẵn: lưu trữ dạng key/value (biến/giá trị)
  + Gán giá trị cho biến: sessionStorage.setItem(“key”) = value (key,value có thể là chuỗi hoặc số)
  sessionStorage.setItem(‘name’, ‘user’)
  + Lấy giá trị của biến: sessionStorage.getItem(“key”)
  sessionStorage.getItem(‘name’)
  + Xóa một giá trị biến đã tạo: sessionStorage.removeItem(“key”)
  sessionStorage.removeItem(‘name’)
  + Xóa tất cả các biến đã tạo: sessionStorage.clear()
 • Thông qua cú pháp mảng: sessionStorage[“key”] = value
  sessionStorage[‘name’] = ‘user’
 • Thông qua toán tử dấu chấm: sessionStorage.key = value
  sessionStorage.name = “user”

Ghi chú: 3 cách lưu trữ này cũng áp dụng cho localStorage

Ví dụ đơn giản để lưu trữ dữ liệu:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Working with Session Storage</title>
<script>
function testStorage()
{
	if(('sessionStorage' in window) && window['sessionStorage'] != null){
		sessionStorage.setItem('name', 'Sarah');
		document.write("The name is:" + sessionStorage.getItem('name') + "
");
		sessionStorage.setItem(6, 'Six');
		document.write("The number 6 is : " + sessionStorage.getItem(6) + "
");
		sessionStorage["age"] = 20;
		document.write("The age is : " + sessionStorage.age);
	}
}
</script>
</head>

<body onLoad="testStorage()">
</body>
</html>

Kết quả:

1

2. Ví dụ: Sử dụng sessionStorage để tạo phiên làm việc khi người dùng đăng nhập:

Kịch bản xử lý như sau:

 • Tạo form đăng nhập.
 • Tạo một trang thanhcong.html để hiển thị thông báo đăng nhập thành công.
 • Nếu người dùng chưa đăng nhập -> hiển thị trang thanhcong.html thì có thông báo “Bạn chưa đăng nhập”
 • Nếu người dùng vào trang đăng nhập rồi tiến hành đăng nhập -> sau khi đăng nhập thành công, qua trang thanhcong.html và hiển thị “Chúc mừng bạn tên đăng nhập đã đăng nhập thành công”.

Code:

Trang đăng nhập (dangnhap.html)

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Phiên làm việc người dùng</title>
<script>
function kiemTra()
{
	//kiem tra du lieu
	if(('sessionStorage' in window) && window['sessionStorage'] !== null){
		// bỏ qua bước bắt lỗi tài khoản, mật khẩu
		
		// tạo sessionStorage với key là user lưu tài khoản người dùng
		sessionStorage.setItem('user', document.frm.txtTK.value);
		// tạo sessionStorage với key là pass lưu mật khẩu người dùng
		sessionStorage.setItem('pass', document.frm.txtMK.value);
		return true;
	}else alert("Không hỗ trợ");
}
</script>
</head>
<body >

<form name="frm" onSubmit="return kiemTra()" action="thanhcong.html">

<table>

<tr>

<td>Tài khoản:</td>


<td><input name="txtTK" /></td>

</tr>


<tr>

<td>Mật khẩu:</td>


<td><input name="txtMK" type="password"/></td>

</tr>


<tr align="center">

<td colspan="2"><input type="submit" value="Đăng nhập" /></td>

</tr>

</table>

</form>

</body>
</html>

Trang thông báo thành công (thanhcong.html):

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Thanh cong</title>
<script>
if(sessionStorage.getItem('user') != null)
	document.write("Chúc mừng bạn " 
					+ sessionStorage.getItem('user') 
					+ " đã đăng nhập thành công");
else document.write('Bạn chưa đăng nhập');
/* Xử lý nút thoát : xóa biến lưu trữ user*/
function thoat(){
	sessionStorage.removeItem('user');
	location.href="thanhcong.html";
}
</script>
</head>

<body>

<form>
<input value="Thoát" type="button" onClick="thoat()" />
</form>

</body>
</html>

Video:

3. Ví dụ: Sử dụng localStorage để đếm số lần người dùng truy cập vào trang web:

Mỗi lần người dùng vào trang web:

 • Nếu là lần đầu tiên: khởi tạo biến localStorage[‘truy cập’] là 1.
 • Nếu là lần thứ 2 về sau: cộng thêm 1 vào biến localStorage[‘truy cập’]

Chú ý: Tắt trình duyệt và mở lên lại thì biến localStorage[‘truy cập’] vẫn cập nhật từ giá trị cũ.

Code:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Lưu trữ cực bộ</title>
<script>
function store()
{
	if(('localStorage' in window) && window['localStorage'] != null){
		if(localStorage.getItem('truycap') == null)
			localStorage.setItem('truycap', 1);
		else 
			localStorage.setItem('truycap', parseInt(localStorage.getItem('truycap')) + 1);
		document.write("Số lần đăng nhập = " + localStorage.getItem('truycap'));
		
	}
	else{
		alert("Trình duyệt không hỗ trợ LocalStorage");
	}
}
</script>
</head>
<body onLoad="store()">
</body>
</html>

Kết quả:
Lần chạy đầu tiên:
          Số lần đăng nhập = 1
Reload lại trang:
          Số lần đăng nhập = 2
Các lần chạy tiếp theo -> mỗi lần tăng lên 1.
Tắt trình duyệt và chạy lại trình duyệt vừa rồi:
          Số lần đăng nhập = 3
Các bạn có thể tham khảo thêm:
4. Ví dụ sử dụng localStorage để ghi nhớ thông tin đăng nhập:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Lưu trữ cực bộ</title>
<script>
function loadData(){
	if(('localStorage' in window) 
		&& window['localStorage'] != null 
		&& localStorage.getItem('ghinho')
		 ){
		document.frmDangNhap.txtDN.value = localStorage.getItem('tendangnhap');
		document.frmDangNhap.txtMK.value = localStorage.getItem('matkhau');
	}
}
function store()
{
	var tendangnhap = document.getElementById("txtDN").value;
	var matkhau = document.getElementById("txtMK").value;
	var ghinho = document.getElementById("chkGhiNho");
	if(('localStorage' in window) && window['localStorage'] != null){
		localStorage.setItem('tendangnhap', tendangnhap);
		localStorage.setItem('matkhau', matkhau);
		alert("Tên người dùng : " + localStorage.getItem('tendangnhap') + ", Mật khẩu : " + localStorage.getItem('matkhau'));
	}
	else{
		alert("Trình duyệt không hỗ trợ LocalStorage");
	}
	
	//ghi nho thong tin
	if(ghinho.checked)
	{
		localStorage.setItem('ghinho', 1);
	}
}
</script>
</head>
<body onLoad="loadData()" >

<form method="get" name="frmDangNhap" >

<table width="50%" border="1" align="center">

<tr>

<th colspan="2" scope="col">Đăng nhập </th>

  </tr>


<tr>

<td>Tên đăng nhập: </td>


<td><input type="text" id="txtDN" name="txtDN" /></td>

 </tr>


<tr>

<td>Mật khẩu:</td>


<td><input type="text" id="txtMK" name="txtMK" /></td>

 </tr>


<tr>

<td></td>


<td><input type="button" value="Đăng nhập" onClick="store();"/>
	<input type="checkbox" id="chkGhiNho" />Ghi nhớ thông tin</td>

 </tr>

</table>

</form>

</body>
</html>

Video tham khảo

Chúc các bạn hiểu được cơ bản về lưu trữ web trong HTML5

JavaScriptSerializer: JSON serialize và deserialize trong C#


Ngày này JSON đang trở nên phổ biến bởi tính tiện lợi của nó so với XML. Với .Net thư viện JavaScriptSerializer đã được phát triển giúp cho việc chuyển đổi dữ liệu dang định dạng JSON trở nên rất đơn giản.

Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về thư viện này qua ví dụ sau:
Mã nguồn
Định nghĩa lớp


public class Student
{
  public Student()
  {
  }
  public Student(int id, string name)
  {
    _id = id;
    _name = name;
  }

  int _id;
  string _name;
  public int ID
  {
    get
    {
      return _id;
    }

    set
    {
      _id = value;
    }
  }

  public string Name
  {
    get
    {
      return _name;
    }

    set
    {
      _name = value;
    }
  }
}

Chuyển đối tượng sang json

Student s = new Student(100, "Nguyễn Văn Mít");
string str = serializer.Serialize(s);
Response.Write("Object: " + str);

Kết quả chạy có như sau:
Object: {“ID”:100,”Name”:”Nguyễn Văn Mít”}

Chuyển từ chuỗi JSON sang đối tượng Student

Student s1 = serializer.Deserialize<Student>(str);
Response.Write("<br/>Name: " + s1.Name);

Tương tự như vậy chúng ta cũng có thể chuyển một mảng sang JSON và ngược lại
Tạo một mảng như sau

List<Student> list = new List<Student>();
list.Add(new Student(1, "Trần Văn Cam"));
list.Add(new Student(2, "Trần Thanh Long"));
list.Add(new Student(3, "Lê Thị Lựu"));

string strlist = serializer.Serialize(list);
Response.Write("<br/>List: " + strlist);

// in
 Response.Write("<br/>List deserialize ");
 List<Student> listDe = serializer.Deserialize<List<Student>>(strlist);
 foreach (Student item in listDe)
 {
    Response.Write("<br/>Name: " + item.Name);
 }

Chạy lại ví dụ, chúng ta có kết quả
List: [{“ID”:1,”Name”:”Trần Văn Cam”},{“ID”:2,”Name”:”Trần Thanh Long”},{“ID”:3,”Name”:”Lê Thị Lựu”}]

Chuyển một DataTable sang JSON và ngược lại
Kết nối và đọc dữ liệu

SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=northwind;uid=sa;pwd=sa;");
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("Select employeeid, firstname, lastname, birthdate, photopath from employees", conn);
DataSet ds = new DataSet();
adp.Fill(ds, "Emp");

Chuyển sang JSON

    List<Dictionary<string, object>> table = new List<Dictionary<string, object>>();
    foreach (DataRow r in ds.Tables[0].Rows)
    {
      Dictionary<string, object> column = new Dictionary<string, object>();
      foreach (DataColumn c in ds.Tables[0].Columns)
      {
        column.Add(c.ColumnName, r[c.ColumnName]);
      }
      table.Add(column);
    }

    string dsStr = serializer.Serialize(table);
    Response.Write("<br/>Data table: " + dsStr);

Chuyển từ JSON sang DataTable

    List<Dictionary<string, object>> t2 = serializer.Deserialize<List<Dictionary<string, object>>>(dsStr);
    DataTable dt = ds.Tables[0];
    dt.Clear();
    DataRow deRow;
    foreach (Dictionary<string, object> d in t2)
    {
      deRow = dt.NewRow();
      foreach (DataColumn col in dt.Columns)
      {
        deRow[col.ColumnName] = (d[col.ColumnName] == null ? DBNull.Value : d[col.ColumnName]);
      }      
      dt.Rows.Add(deRow);
    }
    GridView1.DataSource = dt;
    GridView1.DataBind();

Tới đây chạy lại ví dụ có kết quả như sau:

Data table: [{“employeeid”:1,”firstname”:”Mit”,”lastname”:”Nguyen Van”,”birthdate”:”\/Date(-664786800000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/davolio.bmp”},{“employeeid”:2,”firstname”:”Fuller”,”lastname”:”Andrew”,”birthdate”:”\/Date(-563871600000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/fuller.bmp”},{“employeeid”:3,”firstname”:”Janetsssss”,”lastname”:”Leverling”,”birthdate”:”\/Date(-200127600000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/leverling.bmp”},{“employeeid”:4,”firstname”:”Margaret”,”lastname”:”Peacockdd”,”birthdate”:”\/Date(-1018854000000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/peacock.bmp”},{“employeeid”:5,”firstname”:”Buchanan”,”lastname”:”Steven”,”birthdate”:”\/Date(-468054000000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/buchanan.bmp”},{“employeeid”:6,”firstname”:”Suyama”,”lastname”:”Michael”,”birthdate”:”\/Date(1278003600000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/davolio.bmp”},{“employeeid”:7,”firstname”:”Robert”,”lastname”:”King”,”birthdate”:”\/Date(-302770800000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/davolio.bmp&#8221;},{“employeeid”:8,”firstname”:”Lauradddd”,”lastname”:”Callahan”,”birthdate”:”\/Date(-378025200000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/davolio.bmp&#8221;},{“employeeid”:9,”firstname”:”Anne”,”lastname”:”9″,”birthdate”:”\/Date(-124009200000)\/”,”photopath”:”http://accweb/emmployees/davolio.bmp&#8221;},{“employeeid”:87,”firstname”:”Mr”,”lastname”:”Ben”,”birthdate”:”\/Date(-664786800000)\/”,”photopath”:null},{“employeeid”:89,”firstname”:”Mrdddd”,”lastname”:”dd”,”birthdate”:”\/Date(-664786800000)\/”,”photopath”:null},{“employeeid”:91,”firstname”:”Dan”,”lastname”:”Mss”,”birthdate”:”\/Date(-664786800000)\/”,”photopath”:null},{“employeeid”:102,”firstname”:”Mr”,”lastname”:”Been”,”birthdate”:”\/Date(340822800000)\/”,”photopath”:null},{“employeeid”:103,”firstname”:”Mr”,”lastname”:”Dan”,”birthdate”:”\/Date(340822800000)\/”,”photopath”:null},{“employeeid”:105,”firstname”:”Mr”,”lastname”:”Been”,”birthdate”:”\/Date(-664786800000)\/”,”photopath”:null},{“employeeid”:106,”firstname”:”Mr”,”lastname”:”Dan”,”birthdate”:”\/Date(-664786800000)\/”,”photopath”:null}]


table

Như vậy là cơ bản chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa JSON và một vài kiểu của .net.

Trong PHP

Very simple.net web service exception handling


 1. Create header exception
 2. Assign header  for special web method
 3. Exception handling at client: SoapException and SoapHeaderException

Header definition

public class WSHeader: SoapHeader
{
	public WSHeader()
	{
    
	}
  private DateTime _CallTime;
  public DateTime CallTime
  {
    get { return _CallTime; }
    set { _CallTime = value; }
  }
}

Webservice difinition and header assignment

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class TimingService : System.Web.Services.WebService
{
  public WSHeader DiscountHeader;
  public TimingService()
  {

    //Uncomment the following line if using designed components 
    //InitializeComponent(); 
  }

  [WebMethod]
  [SoapHeader("DiscountHeader", Direction = SoapHeaderDirection.In)]
  public double Discount(DateTime birthdate)
  {
    if (DiscountHeader == null)
      throw new SoapHeaderException("User invalid", SoapException.ClientFaultCode);
    else if (birthdate > DateTime.Now)
    {
      throw new SoapException("Birthdate invalid", SoapException.ClientFaultCode);
    }
    else
    {
      if (DateTime.Now.Year - birthdate.Year < 18)
        return 0.1;
      else
        return 0.0;
    }
  }
}

Call method from client

namespace Client
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        WS.WSHeader header = new Client.WS.WSHeader();
        header.CallTime = DateTime.Now.AddDays(-1);
        
        WS.TimingService client = new Client.WS.TimingService();

        client.WSHeaderValue = header;

        Console.WriteLine("Discount per: "+ client.Discount(new DateTime(2013, 1, 1))*100 + "%");
      }
      catch (SoapHeaderException ex)
      {
        Console.WriteLine("Header error: " + ex.Message);
      }
      catch(SoapException ex)
      {
        Console.WriteLine("Call error: " + ex.Message);
      }
    }
  }
}

Gọi Webservice bằng Java script – (Java script client for webservice)


Web service một giải pháp tích hợp các module phát triển bằng những công nghệ khác nhau. Trong những phần trước tôi từng giới thiệu với các bạn các tạo và sử dụng webservice với java. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng java script để gọi một phương thức từ webservice.

1. Download thư việc “webservice.htc” của microsoft đây là thư viện được viết sẵn cho phép gọi webservice bằng ngôn ngữ java.
2. Tạo file html chứa đoạn code java script sau
var callID = 0;
function getWSDL()
{
myWebService.useService(
http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL&#8221;,
“CurrencyConvertor”);
}
function getResult()
{
country.innerText = event.result.value + ” VND”;
}
function Lookup()
{
callID = myWebService.CurrencyConvertor.callService(“ConversionRate”, txtIP.value,”VND”);
}

3. Chúng ta sử dụng dịch vụ qui đổi tiền tệ từ trang “http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL&#8221;

Demo gọi webservice bằng javascript
Demo gọi webservice bằng javascript

Cung cấp thông tin như hình và nhấn Convert

Kết quả
Kết quả

Chúc bạn thành công. Download ở đây.