MÔ HÌNH SCRUM (Post lại)


Agile là Phương thức phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Software Development) trong vòng đời phát triển phần mềm và đã trở nên phổ biến trong ngành phát triển phần mềm hiện nay.

Upload hình ảnh trong jsp


Do một số bạn thường hỏi vấn đề upload tài nguyên trong jsp (chủ yếu lúc làm đồ án) nên tổi để hướng dẫn ở đây để các bạn theo dõi. Giao diện chọn ảnh Kết quả sau khi upload Đây chỉ là ví dự đơn giản nhất để các bạn nghiên cứu thêm.

Web based: Draw tool + storage cloud => smart draw


Hi, Today we discuss about http://draw.io to draw many skind of diagram and stored it to google drive Open http://draw.io in Chrome Click on Connect to google drive at top-right You can draw new char/diagram or open an existing diagram in Google drive Select File -> open Select and clich open Export to different format: … Đọc tiếp Web based: Draw tool + storage cloud => smart draw

Ví dụ về Flowchart Login


Ví dụ về Flowchart Login

Công cụ vẽ lưu đồ trên nền web


Các bạn tham khảo trang nay nhé.https://www.draw.io/Tôi thấy khá hay hi vọng có ích cho các bạn 

Gridview display picture detail of product visual studio 2005, sqldatasource, sql server 2005


http://youtu.be/nF3EDIPvwII Gridview display picture detail of product visual studio 2005, sqldatasource, sql server 2005 Source nguon

Một số ý kiến về phương pháp làm việc nhóm hiệu quả


PhuongPhapLamViecNhomHieuQua